I
〈动〉
(1) (形声。 从石, 皮声。 本义: 石头开裂; 破碎, 碎裂)
(2) 同本义 [burst; crack; break]

破, 石碎也。 --《说文》

石破天惊逗秋雨。 --李贺《李凭箜篌引》

沉船、 破甑。 --《史记·项羽本纪》

卵破子死。 --《荀子·劝学》

秦王恐其破璧。 --《史记·廉颇蔺相如列传》

(3) 又如: 爆破(用炸药炸毁); 破瓦(古代一种占卜方法。 使瓦碎裂, 观其纹理以定吉凶祸福); 破卵倾巢(碎裂鸟卵, 倾覆鸟巢); 破剥(破裂剥落); 破坠(破裂坠落); 破溃(破裂崩溃); 破块(敲碎土块)
(4) 破坏; 损坏 [destroy; damage]

破, 坏也。 --《广雅》

淫破义疏。 --《左传·隐公三年》。 疏: "谓破败。 "

语小天下莫能破焉。 --《礼记·中庸》

(5) 又如: 破折(破坏折断); 破禁(破坏或违反禁令戒条); 破盘(祭祀后吃祭奠的菜肴); 破质(破坏质体; 改变本质); 破亲(破坏别人的婚姻); 破击(破坏和袭击); 破斗(破坏和战斗); 破没(破损覆没)
(6) 破亡; 衰败; 毁灭 [ruin; decay]

国破山河在。 --杜甫《春望》

(7) 又如: 破亡(破败灭亡); 破凶(破其国, 杀其身); 破走(击破败走); 破殄(破灭; 消灭); 破家(毁灭家庭; 使国家破灭); 破巢(破毁了的鸟巢); 破残(毁坏; 破损; 破败残缺)
(8) 击溃; 攻破 [defeat; capture]

今沛公先破秦入咸阳。 --《史记·项羽本纪》

(9) 又如: 破城(攻破城邑); 破沮(因战败而丧失士气); 破阵(击破敌阵); 破屋(击穿房屋); 破军(击破敌军); 破却(击退); 破逐(击破并驱逐); 破陷(攻破; 攻克); 破坚摧刚(谓攻破摧毁强敌); 破胜(击破战胜); 破敌(击败敌军); 破关(攻克险阻难关)
(10) 破除; 解除 [get rid of; break with]

贤于己者, 问焉以破其疑。 --清·刘开《问说》

(11) 又如: 破邪(破除邪恶); 破妄(破除妄念); 破执(佛教语。 谓破除有实我、 有实法的执见); 破恶(破除邪恶); 破惑(解惑; 破除疑惑); 破弃(破除; 抛弃); 破结(破除结念); 破滞(破除凝塞; 解除烦闷)
(12) 违背; 废弃 [violate; abandon]。 如: 破律(徇私枉法; 打破戒律); 破禁(违反禁令戒条)
(13) 花费; 消耗 [spend; exhaust]。 如: 破悭(花钱); 破用(花用; 耗费); 破使(花用); 破券(破钞, 花钱); 破酒(化钱摆喜酒); 破家荡产(耗尽家产); 破铅儿(耗费银两); 破钱(破费钱财); 破家(耗尽家产)
(14) 透; 穿; 揭穿 [penetrate; pierce]

这位姑娘可不是一句话了事的人, 此刻要一语道破, 必弄到满盘皆空。 --《儿女英雄传》

(15) 又如: 破云(穿透云层); 破空(划破长空); 破奸发伏(揭露隐藏的坏人)
(16) 剖析; 分析解释 [analyze]。 如: 破二作三(分二为三, 指分析事理); 破解(分析; 解释); 破示(剖析昭示); 破调(判析调侃); 破合(剖析综合); 破析(剖析)
(17) 剖开; 冲开; 分开[cut apart; divide]。 如: 破竹(剖开竹子。 比喻顺利无阻); 破眼(睁开眼睛); 破理(剖开纹理。 喻剖析事理); 破浪(船冲开波浪前进)
(18) 绽开; 开放 [crack]。 如: 破萼(破蕾); 破蕾(花蕾绽开; 开花); 破玉(开出洁白的花); 破朵(谓花蕾初放)
(19) 放开; 放大 [open; magnify]。 如: 破口(相骂); 破言(破口骂人); 破笑(放声大笑)
(20) 射中 [hit]

则固已破其奸谋而折其骄气。 --宋·苏轼《教战守策》

(21) 如: 破帖(射穿箭靶)
(22) 突破; 超出 [break through]。 如: 破分(破例; 破格)
(23) 拼; 豁出 [be ready to risk one's life]。 如: 破着(豁出); 破死拉活(拼命); 破死忘生(不顾生命危险; 不顾一切)
(24) 改变; 翻转 [change; turn]。 如: 破暖(天气转暖); 破愁为笑(犹言转忧为喜)
(25) 化整为零, 不再保持整数 [break up the whole into parts]。 如: 破钱(整钱折零钱); 破桐之叶(喻已分不可复合的事物)
(26) 揭穿, 使真相露出 [expose the truth of]。 如: 一语道破; 说破
(27) 敲; 打 [beat; hit]

刽子手左右服侍, 军校在前, 招旗在后, 一起破锣, 一起破鼓, 出了钱塘门。 --《岳飞传》

(28) 过, 过去 [past]。 如: 破腊(残腊; 岁末); 破五(指农历正月初五); 破午(中午); 破老(年满六十岁, 进入老年)
(29) 开始; 进入 [begin; start]。 如: 破暝(傍晚); 破题儿(开始; 开头); 破蒙(启蒙, 教小孩子开始认字); 破天亮(破晓); 破白(谓候选或依资格可以升职的官员第一次得到上级的荐举状); 破春(入春); 破夏(入夏); 破秋(入秋); 破冬(入冬)
(30) 助词。 了

怎生出的这恶气?我则题破这庙宇, 便是我生之愿。 --元·马致远《荐福碑》

II
〈形〉
(1) 尽; 遍 [all]

读书破万卷, 下笔如有神。 --唐·杜甫诗

(2) 碎裂; 不完整 [broken; worn-out; damaged]

吾庐独破受冻死亦足。 --唐·杜甫《茅屋为秋风所破歌》

(3) 又如: 破不剌(破烂不堪); 破丢不答(破破烂烂); 破句(不完整的句子); 破陆续(破破烂烂); 破烂流丢(破烂不堪的样子); 破设设(破杀杀。 破破烂烂); 破家破伙(破烂家当); 破零二落(破烂零散)
(4) 散乱; 分散 [in disorder]。 如: 破零三乱(零碎散乱貌)
(5) 糟; 劣 [with low quality]。 如: 破玩意儿(低劣的技艺; 低劣的物件); 破马(劣等马)
(6) 不吉利 [unlucky]。 如: 破日(凶日。 旧历书中不吉利的日子); 破话(坏话, 不吉利的话)

Advanced Chinese dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — pò ㄆㄛˋ 〔《廣韻》普過切, 去過, 滂。 〕 1.破壞;損壞;使碎裂。 《詩‧豳風‧破斧》: “既破我斧, 又缺我斨。 周公 東征, 四國是皇。” 《管子‧揆度》: “燒山林, 破增藪, 焚沛澤, 逐禽獸, 實以益人。” 唐 韓愈 《潭州泊船呈諸公》詩: “闇浪舂樓堞, 驚風破竹篙。” 清 黃鷟來 《雨中懷曹午瞻》詩: “何當邀珠履, 一破綠苔跡。” 老舍 《四世同堂》十一: “ 高第 一腳的露水, 衣服被花枝挂破了好幾個口子。” 2.破裂;碎裂。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: po4 解释: 10. 穿、 透、 揭穿。 如: “识破”、 “点破”、 “说破”、 “一语道破”、 “看破红尘”。  1. 形容受到损坏而残破的东西。 如: “破船”、 “破鞋”、 “破布”。 2. 差劲、 低劣。 如: “他的数学非常破。 ”、 “你这套破理论少说为妙, 免得被人嘲笑。 ”唐宋燕乐大曲的后半部。 其中以舞蹈为主, 乐器伴奏, 或有歌唱。 因其节拍急促繁碎, 故称为“破”。 唐·白居易·卧听法曲霓裳诗: “朦胧闲梦初成后, 宛转柔声入破时。… …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:po4 10. 穿、 透、 揭穿。 如: “識破”、 “點破”、 “說破”、 “一語道破”、 “看破紅塵”。  1. 形容受到損壞而殘破的東西。 如: “破船”、 “破鞋”、 “破布”。 2. 差勁、 低劣。 如: “他的數學非常破。” 、 “你這套破理論少說為妙, 免得被人嘲笑。” 唐宋燕樂大曲的後半部。 其中以舞蹈為主, 樂器伴奏, 或有歌唱。 因其節拍急促繁碎, 故稱為“破”。 唐·白居易·臥聽法曲霓裳詩: “朦朧閒夢初成後, 宛轉柔聲入破時。”… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【파】 깨지다; 깨뜨리다; 깨진 곳; 가르다; 흩뜨리다; 악곡 이름 石 (돌석) + 皮 (겜피) 石부 5획 (총10획) [1] [v] break [2] dilapidated; ruined; destroyed [3] [v] defeat; beat (the enemy) ; capture (enemy territory) [4] [v] expose; exposed; lay bare; see (through) [5] [v] spend (money …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — pò (1) ㄆㄛˋ (2) 碎, 不完整: 碗打~。 ~灭。 ~旧。 ~败。 ~落。 ~陋。 ~颜(转为笑容)。 ~绽(衣服裂开, 指事情或说话的漏洞或矛盾)。 牢不可~。 (3) 分裂: ~裂。 ~读(同一个字形因意义不同而有两个以上读音, 把习惯上通常的读音之外的读音, 称 破读 )。 ~土。 (4) 使损坏: ~坏。 ~损。 (5) 超出: ~例。 ~格。 (6) 花费, 耗费: ~费。 ~财。 ~产。 (7) 打败, 打垮: ~阵。 ~门。 攻~。 (8) 揭穿: ~案。… …   International standard chinese characters dictionary

 • — 파 깨뜨릴 10 strokes 돌석+또우 …   Korean dictionary

 • 破壞 — (破壞, 破坏) 1.摧毀;毀壞。 《史記‧匈奴列傳》: “其秋, 匈奴 大入 定襄 、 雲中 , 殺略數千人, 敗數二千石而去, 行破壞光祿所築城列亭鄣。” 《宋書‧五行志五》: “ 皓 ( 孫皓 )初遷都 武昌 , 尋還 建業 , 又起新館, 綴飾珠玉, 壯麗過甚, 破壞諸宮, 增修苑囿, 犯暑妨農, 官民疲怠。” 宋 陸游 《晨起偶題》詩: “大事豈堪重破壞, 窮人難與共功名。” 元 鄭廷玉 《忍字記》第一摺: “一張紙又要一箇錢買, 則喫你破壞我這家私。” 2.割裂使破碎。… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 破坏 — (破壞, 破坏) 1.摧毀;毀壞。 《史記‧匈奴列傳》: “其秋, 匈奴 大入 定襄 、 雲中 , 殺略數千人, 敗數二千石而去, 行破壞光祿所築城列亭鄣。” 《宋書‧五行志五》: “ 皓 ( 孫皓 )初遷都 武昌 , 尋還 建業 , 又起新館, 綴飾珠玉, 壯麗過甚, 破壞諸宮, 增修苑囿, 犯暑妨農, 官民疲怠。” 宋 陸游 《晨起偶題》詩: “大事豈堪重破壞, 窮人難與共功名。” 元 鄭廷玉 《忍字記》第一摺: “一張紙又要一箇錢買, 則喫你破壞我這家私。” 2.割裂使破碎。… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 破敗 — (破敗, 破败) 1.失敗;破滅敗亡。 《書‧秦誓》“惟今之謀人姑將以為親” 孔 傳: “惟指今事為我所謀之人, 我且將以為親而用之, 悔前違古從今, 以取破敗。” 《後漢書‧朱浮傳》: “惜乎棄休令之嘉名, 造梟鴟之逆謀, 捐傳世之慶祚, 招破敗之重災。” 唐 韓愈 《論淮西事宜狀》: “況以三小州殘弊困劇之餘, 而當天下之全力, 其破敗可立而待也。” 碧野 《富春江畔》: “﹝ 李清照 ﹞國家破敗, 親人死亡, 千愁萬恨, 集於一身。” 2.攻破擊敗。 《史記‧李將軍列傳》: “ 廣 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 破败 — (破敗, 破败) 1.失敗;破滅敗亡。 《書‧秦誓》“惟今之謀人姑將以為親” 孔 傳: “惟指今事為我所謀之人, 我且將以為親而用之, 悔前違古從今, 以取破敗。” 《後漢書‧朱浮傳》: “惜乎棄休令之嘉名, 造梟鴟之逆謀, 捐傳世之慶祚, 招破敗之重災。” 唐 韓愈 《論淮西事宜狀》: “況以三小州殘弊困劇之餘, 而當天下之全力, 其破敗可立而待也。” 碧野 《富春江畔》: “﹝ 李清照 ﹞國家破敗, 親人死亡, 千愁萬恨, 集於一身。” 2.攻破擊敗。 《史記‧李將軍列傳》: “ 廣 …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.